Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
zatrudni na wolne stanowisko urzędnicze
główny specjalista ds. pracowniczych
w wymiarze etatu: 1/1
na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe i 5- letni staż pracy; preferowany kierunek administracja, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi lub studia podyplomowe z prawa pracy, kurs kadrowo-płacowy
  4. znajomość obsługi komputera,
  5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 
 2. Wymagania dodatkowe: 
  1. znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
  2. mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku ds. pracowniczych
  3. terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność
  4. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  5. umiejętności analityczne i interpersonalne
  6. samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole 
  7. znajomość programu kadrowego „Progman” i „Płatnik”
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, ważniejsze zadania: 
  1. Zadania główne
   1. Prowadzenie bieżących spraw pracowniczych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   2. prowadzenie akt osobowych pracowników,
   3. ewidencja zatrudnianych i zwalnianych pracowników,
   4. sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, informacji dla pracowników, zmiany stanowisk pracy, uposażeń, świadectw pracy,
   5. ewidencja urlopów pracowniczych i innych nieobecności w pracy,
   6. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników,
   7. rozpatrywanie spraw osobowych, a w szczególności ustalanie praw pracowniczych do poszczególnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pracowniczych, w tym uprawnienia do:
    - dodatków stażowych,
    - nagród jubileuszowych,
    - dodatkowych wynagrodzeń rocznych
    - urlopów macierzyńskich i rodzicielskich,
    - urlopów dodatkowych z ustawy o pomocy społecznej,
    - dodatków z ustawy o pomocy społecznej,
    - odpraw
   8. udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych,
  2. Zadania pomocnicze
   1. wystawianie zaświadczeń, sporządzanie niezbędnych pism i odpisów dotyczących zatrudnienia,
   2. przygotowywanie umów dotyczących kształcenia i dokształcania pracowników,
   3. przygotowywanie stosownej dokumentacji w zakresie wymierzenia kar porządkowych i przyznania nagród, 
   4. kontrola porządku i dyscypliny pracy,
   5. współpraca z Urzędem Miejskim i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku:
    - sporządzanie wniosków na roboty publiczne i staże zawodowe
   6. współdziałanie w ustaleniu i utrzymaniu optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia,
   7. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu służby przygotowawczej
   8. przygotowywanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze
   9. prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników i wystawianie delegacji,
   10. wystawianie legitymacji służbowych i prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji,
   11. wystawianie skierowań i kierowanie pracowników na badania profilaktyczne do medycyny pracy,
  3. Zadania okresowe
   1. opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń dotyczących pracy
   2. sporządzanie sprawozdawczości do GUS, Pom. Urzędu Wojewódzkiego
   3. sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu PFRON,
   4. przygotowanie planu urlopów do akceptacji dyrektora,
 4. Warunki pracy na stanowisku: 
  1. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,
  2. wymuszona pozycja ciała
  3. wysiłek głównie umysłowy. 
 5. Wymagane dokumenty: 
  1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
  2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
  3. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, 
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, 
  5. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów), 
  6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy). 
  7. wybrany kandydat zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności), 
  8. informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem:
„ nabór na stanowisko gł. specjalista ds. pracowniczych ” w terminie do dnia 16.08. 2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPR w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 11,76 %.

 

Załącznik - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza