Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
OGŁASZA NABÓR NA
wolne stanowisko pracy:
księgowa
w Dziale Finansowym
w wymiarze etatu: pełnym
W MIEJSKIM  OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. wykształcenie   wyższe: ekonomia, d. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
e. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

2. Wymagania dodatkowe:
a. doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,
b. doświadczenie zawodowe – 2 lata,
c. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, pracownikach samorządowych, kodeksie postępowania administracyjnego,   
d. doświadczenie  w realizacji zadań z zakresu gospodarki kasowej,
e. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych ZETO, PROGMAN,
f. umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE,
g. dobra organizacja pracy własnej,
h. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,  
i. umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole,
j. samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Zadania główne:
a. obsługa klientów MOPR w zakresie przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych,
b. zasilanie kasy w gotówkę,
c. uzgadnianie obrotów kasy i przygotowywanie dokumentów do księgowania,
d. obsługa kart przedpłaconych,
e. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
2) Zadania pomocnicze:
a. archiwizowanie dokumentacji działu,
b. księgowanie dokumentów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
     
4. Warunki pracy na stanowisku:
a. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,
b. wymuszona pozycja ciała
c. wysiłek głównie umysłowy.

5. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Kadrach MOPR  w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „ Nabór  na  stanowisko: księgowa w Dziale Finansowym ”  w  terminie do dnia  06.08.2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mopr.slupsk.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku . Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPR w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej
Ponadto  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił  11,21 %.

Załącznik - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza