Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
OGŁASZA NABÓR NA
wolne stanowisko pracy : Głównego Księgowego z obsługą kadrowo - płacową
w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Kościuszki 3
 wymiarze  czasu pracy: ½ etatu
PRZY  MIEJSKIM  OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK
Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) spełnianie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub a szkoła ekonomiczna i  co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
4) osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko:
• mieniu,
• obrotowi gospodarczemu,
• działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
• wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
5) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
6) dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
2) biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych,
3) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
4) znajomość  zasad   finansowania  zadań  z  pomocy społecznej i obsługa kadrowo-płacowa pracowników placówki,
5) podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
6) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych, obsługa programu Płatnik,
7) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
8) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
9) doświadczenie w rozliczaniu projektów, w szczególności dofinansowywanych
ze środków Unii Europejskiej,
10) odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
11) dyspozycyjność, kreatywność. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
12) samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ważniejsze zadania:
1)  prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
3) prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
4) przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
6) opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
10) prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
11) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
12) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
13) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
14) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
15) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
16) prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
17)  rozliczanie projektów unijnych
 
4. Warunki pracy na stanowisku:        
- uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym
- długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej
- wymuszona pozycja ciała
 
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności,
5) kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 ), a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość,
6) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
7) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
8) kserokopie świadectw pracy,
9) zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy, potwierdzające wymagany staż pracy,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole ds. pracowniczych (pokój 206)  MOPR  w Słupsku, Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko:  Głównego księgowego w Ś.D.S” w terminie do dnia  28.06 2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mopr.slupsk.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku . Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPR w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej
Ponadto  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił  10,45 %.

Załącznik - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza