Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
zatrudni
na  wolne stanowisko pracy :
Wychowawca w placówce socjalizacyjnej
w wymiarze etatu: pełnym
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK
zatrudnienie dotyczy zatrudnienia: na czas określony
 

1.Wymagania niezbędne:
1.obywatelstwo polskie,
2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,  praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację,pracę socjalną,pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,pedagogiki,nauk o rodzinie lub resocjalizacji
4.kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 
2.Wymagania dodatkowe:
1.mile widziane doświadczenie zawodowe,
2.bardzo dobra organizacja pracy własnej,
3.komunikatywność
4.odporność na stres
5.samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
 
3.Wymagane dokumenty:
1.list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2.życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
4.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
5.dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
6.kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem:
„ Wychowawca w placówce socjalizacyjnej ” w terminie do dnia 28.06 2019r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”.

Załącznik - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza