Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
poszukuje osób do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu metodą według koncepcji NDT-Bobath i terapii ręki.

 

1. Ogólny zakres obowiązków:
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu metodą według koncepcji NDT-Bobath i terapii ręki, dla dzieci w wymiarze około 10 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania dzieci (na terenie miasta Słupska), w okresie od 13 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z możliwością przedłużenia lub zwiększenia wymiaru świadczonych usług.

2. Wymagania niezbędne:
    • obywatelstwo polskie,
    • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    • posiadanie kwalifikacji i prawa do wykonywania zawodu rehabilitanta lub fizjoterapeuty,
    • certyfikaty potwierdzające umiejętności w wymienionych terapiach,
    • kwalifikacje potwierdzające doświadczenie zawodowe pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określone
w § 3 pkt.1,2,3,4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.),
    • określenie ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, lub propozycja innej formy współpracy wraz z określeniem stawki/ceny
    • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3. Wymagania dodatkowe:
    • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
    • komunikatywność,
    • odporność na stres,
    • samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość.

4. Wymagane dokumenty:
    • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
    • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
    • kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
    • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
    • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
    • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale ds. pracowniczych MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „ SUO rehabilitacja ” w terminie do dnia 26.04.2019 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku może przerwać lub odwołać nabór bez podania przyczyny.

Załącznik - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza