Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku
ogłasza nabór na  
na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Analiz i Projektów
w wymiarze etatu: pełnym
w   MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE
w SŁUPSKU, UL. SŁONECZNA 15D

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony- 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna  zdolność do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni  praw  publicznych,
3) kandydat  nie  może  być  karany  za  umyślne przestępstwo  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4) wykształcenie wyższe, 5-letni  staż  pracy,
5) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,  

II. Wymagania dodatkowe:

1) przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku objętym naborem,
2) umiejętność organizowania pracy i koordynowania zadań,
3) mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach kierowniczych – doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
4) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania z zakresu pomocy społecznej i koordynowanie tych działań,
5) doświadczenie w opracowywaniu dokumentów sprawozdawczych ośrodków pomocy społecznej
6) umiejętności analityczne, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
7) znajomość zagadnień związanych z organizacja pomocy społecznej oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej;
8) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w szczególności z EU;
9) doświadczenie w realizacji i rozliczeniu projektów współfinansowanych ze środków EU;
10) biegła znajomość obsługi komputera i w tym arkuszy kalkulacyjnych;
11) prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:
- znajomość prawa zamówień publicznych;
- obsługa komputerowych programów graficznych;
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ważniejsze zadania:
1) kierowanie działem  i organizowanie pracy działu,
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań ustawowych,
3) opracowywanie projektów mających na celu  pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową MOPR oraz ich koordynowanie,
4) prowadzenie oceny stanu kontroli zarządczej.
5) koordynowanie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem,
6) konsultowanie wniosków o dofinansowanie oraz projektów programów w celu pozyskania środków zewnętrznych,
7) prowadzenie przeglądów dokumentów wewnętrznych regulujących poszczególne standardy kontroli zarządczej,
8) prowadzenie konsultacji i pomoc w opracowywaniu procedur kontroli zarządczej.
9) opracowywanie wyników samooceny kontroli zarządczej,
10) opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
11) opracowywanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

IV. Warunki pracy na stanowisku:


1. uciążliwość pracy przy monitorze ekranowym
2. wysiłek głównie umysłowy,
3. częste kontakty z ludźmi,

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
4) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
5) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
6) kserokopie świadectw pracy,
7) zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, iż nie był karany za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Zespole ds. pracowniczych (pok. Nr 206)   w   siedzibie    MOPR   lub    pocztą  na  adres   MOPR,   76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 15d   z   dopiskiem:  „nabór    na    stanowisko:    Kierownika Działu Analiz i Projektów”   w   terminie  do   dnia   26.04.2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do MOPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni     telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mopr.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru”
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPR w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 10,5 %.

 

Załącznik - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza