Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 
zatrudni  na wolne  stanowisko urzędnicze
  podinspektora w Zespole ds. pracowniczych
w wymiarze etatu: 1/1
na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 
1. Wymagania niezbędne: 
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. wykształcenie  średnie i 2- letni staż pracy lub wyższe; preferowany kierunek administracja, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi lub studia podyplomowe z prawa pracy, kurs kadrowo-płacowy
d.  znajomość obsługi komputera,
e. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
f. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
a. znajomość przepisów prawa pracy
b. mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku ds. pracowniczych
c. terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność
d. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
e. umiejętności analityczne i interpersonalne
f. samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole 
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Ważniejsze zadania: 
 
1) Zadania główne: Prowadzenie bieżących spraw pracowniczych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 
1. prowadzenie akt osobowych pracowników,
2. ewidencja zatrudnianych i zwalnianych pracowników,
3. sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, informacji dla pracowników, zmiany stanowisk pracy, uposażeń, świadectw pracy,
4. ewidencja urlopów pracowniczych i innych nieobecności w pracy,
5. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników,
  
2) Zadania pomocnicze
1. wystawianie zaświadczeń, sporządzanie niezbędnych pism i odpisów dotyczących zatrudnienia,
2. przygotowywanie umów dotyczących kształcenia i dokształcania  pracowników,
3. przygotowywanie stosownej dokumentacji w zakresie wymierzenia kar porządkowych i  przyznania nagród,   
4. kontrola porządku i dyscypliny pracy,
5. współpraca z Urzędem Miejskim i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku:
- sporządzanie wniosków na roboty publiczne i staże zawodowe
6. współdziałanie w ustaleniu i utrzymaniu optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia,
7. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu służby przygotowawczej
8. przygotowywanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze
9. obsługa programu Płatnik
 
3) Zadania okresowe
1. opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń dotyczących pracy
2. sporządzanie sprawozdawczości  do GUS, Pom. Urzędu Wojewódzkiego
3. sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu PFRON,
 
4. Warunki pracy na stanowisku: 
a. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,
b. wymuszona pozycja ciała
c. wysiłek głównie umysłowy. 
 
5. Wymagane dokumenty: 
a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, 
d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, 
e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów, 
f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy). 
g. wybrany kandydat zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności), 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Kadrach MOPR  w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: 
„ nabór  na  stanowisko podinspektora w Zespole ds. pracowniczych ”  w  terminie do dnia  12.04. 2019 r. 
 
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą : 
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
 
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 
Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPR w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej 
Ponadto  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił  10,45 %.
 

Załącznik - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 
 
 
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza