Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR NA
wolne stanowisko pracy : Referenta w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
w wymiarze etatu:  1/1 
W  MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU 
UL. SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK 
Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 
1. Wymagania niezbędne: 
 
a. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
c. wykształcenie wyższe techniczne:
d. znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
e. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
f. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
g. dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 13, poz. 82 ). 
    
2. Wymagania dodatkowe: 
 
a. mile widziany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
b. umiejętność opracowywania planów remontowych i inwestycyjnych,
c. mile widziana znajomość Prawa Zamówień Publicznych i Prawa budowlanego,
d. zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków,
e. rzetelność,odpowiedzialność za jakość i terminowość powierzonych zadań,
f. umiejętność pracy w zespole,
g. odporność na stres, 
h. prawo jazdy kat. „B”
i. umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielności,
    
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 
Ogólna charakterystyka:
Ważniejsze zadania: 
a. obsługa w zakresie biurowym i kancelaryjnym na potrzeby działu administracyjno-gospodarczego,
b. współpraca z innymi działami i jednostkami organizacyjnymi Ośrodka,
c. przyjmowanie zgłoszeń o drobniejszych awariach i załatwianie ich usunięcia poprzez zlecanie usług, dostaw i robót budowlanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych
d. organizacja i prowadzenie zakupów, remontów,inwestycji,
e. prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej i budowlanej dot. administrowanych obiektów,
f. kontrola terminów przeglądów budowlanych wynikających z Prawa budowlanego,
 
4. Warunki pracy na stanowisku: 
 
Charakterystyka warunków pracy:
a. duża samodzielność,
b. praca z ludźmi,
c. umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczość.
 
5. Wymagane dokumenty 
a. list motywacyjny,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, 
d. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, 
e. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
f. kserokopie świadectw pracy, 
g. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje ),
h. kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
i. kserokopia dowodu osobistego ( str. 1 i 2 ), a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość, 
j. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
k. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekcji Kadr  w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo pocztą na adres MOPR w terminie do dnia 29 marca 2019r. 
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Referent w Dziale Administracyjno-Gospdarczym ” 
 
Aplikacje, które wpłyną do MOPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mopr.slupsk.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku , ul. Słoneczna 15d. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne : 
list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Sekcji Kadr  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej Ponadto  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił  9,92%.
 
 
 
      
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza