Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
poszukuje osób do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych
w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych
o specjalności neurologopeda, logopeda ze specjalizacją z wczesnej interwencji logopedycznej.
 
 
1. Ogólny zakres obowiązków:
 
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze około 2 godzin tygodniowo miejscu zamieszkania dziecka (na terenie miasta Słupska), w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. z możliwością przedłużenia lub zwiększenia wymiaru świadczonych usług
 
2. Wymagania niezbędne:
 
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe na kierunku neurologopeda, logopeda ze specjalnością z wczesnej interwencji logopedycznej
- kwalifikacje potwierdzające doświadczenie zawodowe pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określone w § 3 pkt.1,2,3,4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.),
- określenie ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, lub propozycja innej formy współpracy wraz z określeniem stawki/ceny
- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
 
3. Wymagania dodatkowe:
 
- dyplom ukończenia studiów logopedycznych, certyfikat ukończenia podyplomowych studiów wczesnej interwencji logopedycznej,
- doświadczenie w pracy logopedycznej i terapeutycznej z dziećmi z zespołem Downa w wieku 0-3 lat,
- bardzo dobra organizacja pracy własnej,
- komunikatywność,
- odporność na stres,
- samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
- list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
- życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Dziale ds. pracowniczych MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15 d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „ SUO ” w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”.

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza