Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

zatrudni

na wolne stanowisko pracy :

Psychologa

w wymiarze etatu: pełnym

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU

SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK

zatrudnienie dotyczy zatrudnienia: na czas zastępstwa

 

1. Wymagania niezbędne:

1.obywatelstwo polskie,

2.wykształcenie wyższe jednolite magisterskie na kierunku psychologia,

3.co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa,

4. co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa w pracy z dzieckiem i rodziną,

5.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6.kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią

 

2. Wymagania dodatkowe:

1.łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi,

2.znajomość testów i kwestionariuszy diagnozujących predyspozycje i motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

3. wiedza z zakresu prawa rodzinnego , ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4.odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,

5.bardzo dobra organizacja pracy własnej,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.prowadzenie badan psychologicznych i poradnictwa dla rodzin

2.pomoc w tworzeniu okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

3. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze

4.dokumentowanie prowadzonych działań związanych z pieczą zastępczą oraz przygotowywanie danych do celów sprawozdawczych

 

5. Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

2.życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

4.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

5.dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „ Psycholog ” w terminie do dnia 31.12.2018 r. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”.

 

 


 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza