Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 
zatrudni  na wolne  stanowisko
  intendenta
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w wymiarze etatu: 1/2
na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 
1. Wymagania niezbędne: 
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. wykształcenie  średnie;/mile widziane  gastronomiczne/, 1 rok stażu pracy,
d. znajomość obsługi komputera,
e. znajomość podstaw rachunkowości,
f. znajomość przepisów  HACCP
g. znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych
h. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
i. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
a. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku intendenta, 
b. terminowość, rzetelność
c. dobra organizacja pracy własnej,
d. odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność
e. samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Ważniejsze zadania: 
a. prowadzenie magazynu żywnościowego
b. prowadzenie magazynu chemicznego,
c. przestrzeganie zasad  HACCP,
d. pozyskiwanie sponsorów
e. współudział w układaniu jadłospisów dekadowych
 
4. Warunki pracy na stanowisku: 
Miejsce pracy – Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kościuszki 3, obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 
5. Wymagane dokumenty: 
a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, 
d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, 
e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów, 
f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy). 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Kadrach MOPR  w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: 
„ zatrudnienie  na  stanowisko: intendenta ”  w  terminie do dnia  21.12. 2018 r. 
 
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą : 
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
 
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza