Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 
OGŁASZA NABÓR NA
 wolne stanowisko pracy : 
Podinspektor
w Dziale Pieczy Zastępczej i Specjalistycznej Pomocy Rodzinie
w wymiarze etatu: pełnym
W MIEJSKIM  OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK
Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 
1. Wymagania niezbędne: 
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. wykształcenie  wyższe  administracyjne, ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie
d. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
e. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
a. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy  w powiatowych centrach pomocy rodzinie lub miejskich ośrodkach pomocy rodzinie,
b. znajomość KPA, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej
c. biegłe formułowanie pism urzędowych oraz redagowanie porozumień między powiatami
d. znajomość obsługi komputera; program Libre Office
e. bardzo dobra organizacja pracy własnej,
f. komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
g. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Ważniejsze zadania: 
a. prowadzenie postępowań niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych oraz redagowanie decyzji administracyjnych,
b. przygotowywanie porozumień z innymi powiatami w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,
c. współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej
d. sporządzanie, monitorowanie i weryfikacja not księgowych,
e. prowadzenie spisów i ewidencji w formie elektronicznej i/lub papierowej, w tym archiwizacji dokumentów oraz zbieranie danych do sprawozdawczości
 
4. Warunki pracy na stanowisku: 
a. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,
b. wymuszona pozycja ciała
c. wysiłek głównie umysłowy. 
 
5. Wymagane dokumenty: 
a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, 
d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, 
e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie  dyplomów, świadectw lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy). 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Kadrach MOPR  w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: 
„ Nabór  na  stanowisko: podinspektora Dz.P.Z. ”  w  terminie do dnia  26.11 2018 r. 
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mopr.slupsk.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku . Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą : 
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPR w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej 
Ponadto  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił  9,41 %.
 
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza