Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 
zatrudni  na wolne  stanowisko urzędnicze
  radcy prawnego
w wymiarze etatu: 1/1
na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 
1. Wymagania niezbędne: 
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. wykształcenie  wyższe prawnicze i prawo wykonywania zawodu, co najmniej roczny staż na stanowisku radcy prawnego
d.  znajomość obsługi komputera,
e. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
f. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
a. znajomość zagadnień z zakresu administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej, 
- wszechstronna znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania obsługi prawnej, a w szczególności z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych i rachunkowości, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego i egzekucji administracyjnej,  
b. terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, 
c. umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się, także w stresujących warunkach, pod presją czasu i różnorodności zadań, 
d. samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Ważniejsze zadania: 
Świadczenie doradztwa prawnego na rzecz Ośrodka: 
a. udzielanie konsultacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, rodzinnego, prawa pracy   
b. sporządzanie opinii prawnych,
c. udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami wymiaru sprawiedliwości, sporządzanie pism procesowych,
d. wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
e. sporządzanie projektów uchwał Rady Miasta z zakresu pomocy społecznej,
f. sporządzanie wewnętrznych przepisów z zakresu prawa pracy,
g. negocjowanie, redagowanie oraz sporządzanie projektów umów oraz porozumień zawieranych przez ośrodek,
 
4. Warunki pracy na stanowisku: 
a. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,
b. wymuszona pozycja ciała
c. wysiłek głównie umysłowy. 
 
5. Wymagane dokumenty: 
a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, 
d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, 
e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów, 
f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy). 
g. wybrany kandydat zobowiązany jest przed zawarciem umowy o pracę do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności), 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Kadrach MOPR  w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: 
„ nabór  na  stanowisko radca prawny ”  w  terminie do dnia  03.08. 2018 r. 
 
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą : 
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPR w Słupsku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej 
 
Ponadto  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił  9,62 %.
 
 
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza