Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 
poszukuje kandydatów
na  stanowisko pracy : 
rehabilitant
w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych
w wymiarze etatu: pełnym
W MIEJSKIM  OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK
 
1. Wymagania niezbędne: 
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. posiadanie kwalifikacji  i prawo do wykonywania zawodu rehabilitanta lub fizjoterapeuty
d.  kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
e. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, 
f. stan zdrowia umożliwiający świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniorów i osób z niepełnosprawnością
 
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Ważniejsze zadania: 
-  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych głównie z zakresu rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu oraz uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania podopiecznych, na terenie miasta Słupska,
  
3. Wymagane dokumenty: 
a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, 
d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, 
e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 
4. Warunki zatrudnienia:
a. zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony – od dnia 02.07.2018 r.;
b. możliwość ustalenia indywidualnego system czasu pracy; ciągły, równoważny, zadaniowy
c. wynagrodzenie brutto ok. 3500,00 zł   miesięcznie;
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Kadrach MOPR  w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: 
„ Zatrudnienie rehabilitanta ”  w  terminie do dnia  31.07. 2018 r. 
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą : 
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza