Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 
zatrudni
na  wolne stanowisko pracy : 
wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego
w wymiarze etatu: ¾ etatu
W MIEJSKIM  OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK
 zatrudnienie na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.
 
1. Wymagania niezbędne: 
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. wykształcenie  wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
d. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 
2. Wymagania dodatkowe: 
a. mile widziane doświadczenie zawodowe,
b. bardzo dobra organizacja pracy własnej,
c. komunikatywność
d. odporność na stres
e. samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
      
3. Wymagane dokumenty: 
a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, 
d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, 
e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy). 
 
4. Zakres czynności:
Wspólne opracowywanie rocznego planu pracy placówki,
Organizowanie zajęć świetlicowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w/g opracowanego planu pracy,
Opracowanie indywidualnego planu z wychowankiem, wypełnianie karty pobytu dziecka w placówce,
Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci na zajęciach,
Pomoc dzieciom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych,
Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i rodzinnych,
Utrzymywanie współpracy z pracownikiem socjalnym,
Prowadzenie przy wsparciu specjalistów MOPR na miarę potrzeb i możliwości poradnictwa dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach .
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Kadrach MOPR  w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: 
„ wychowawca ”  w  terminie do dnia  31.07 2018r. 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą : 
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”.

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza