Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku 
poszukuje kandydatów
na  stanowisko pracy : 
konserwator
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w wymiarze etatu: pełnym
W MIEJSKIM  OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK
 
1. Wymagania niezbędne: 
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw elektryki; hydrauliki; prac malarskich i porządkowych) 
d. brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
e. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),  
f. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator, 
g. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku  
h.  kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
a) Dokonywanie napraw bieżących sprzętu i innych urządzeń znajdujących się w budynkach należących do MOPR.
b) Utrzymanie porządku w pomieszczeniu warsztatowym mieszczącym się w ŚDS przy ul. Kościuszki 3.
c) Informowanie przełożonego o konieczności naprawy lub remontu wszelkich urządzeń, których nie można wykonać we własnym zakresie.
d) Rozliczanie się z pobranych narzędzi i materiałów.
e) Współprowadzenie z terapeutą zajęć warsztatowych i stolarskich z podopiecznymi ŚDS.
f) Utrzymanie czystości i porządku wokół budynku ŚDS w tym koszenie trawników oraz odśnieżanie posesji.
g) Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu należących do ŚDS.
h) Okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi) 
i drewnianych – drzwi, ławki itp.
i) Konserwowanie i naprawa zamków patentowych i zwykłych.
j) Wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych.
 
3. Wymagane dokumenty: 
a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem, 
d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności, 
e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy  ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy). 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Kadrach MOPR  w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: 
„ Zatrudnienie konserwatora ”  w  terminie do dnia  20.07. 2018 r. 
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: 
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza