Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

 

zatrudni na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego  na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracyI. Wymagania kwalifikacyjne:
1) wykształcenie zgodne z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  . /tj. Dz.U. z 2016 r. poz.930/
II. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
2) dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i zaangażowanie,odpowiedzialność, obowiązkowość.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

  1. Kwalifikowanie do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej,
  2. Praca socjalna z uwzględnieniem przestrzegania zasad etyki zawodowej,
  3. Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji przyjętych form pomocy,
  4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z obowiązującymi wzorami.

IV. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
4) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów, świadectw lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
5) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR/pokój 206/ w siedzibie MOPR lub pocztą na adres MOPR, 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 15d, w terminie do dnia 31.08.2017 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru”.

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza