Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

zatrudni

na wolne stanowisko pracy :

Psychologa

w wymiarze etatu: 1/2

W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W SŁUPSKU

zatrudnienie dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

1. Wymagania niezbędne:

1.obywatelstwo polskie,

2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

4.kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

2. Wymagania dodatkowe:

1.mile widziane doświadczenie zawodowe,

2.bardzo dobra organizacja pracy własnej,

3.komunikatywność,

4.odporność na stres,

5.samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,

6.wiedza z zakresu prawa rodzinnego

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. przeprowadzanie indywidualnych badań psychologicznych, sporządzanie opinii, opracowanie wskazań do pracy

2. wykorzystanie elementów terapii o orientacji poznawczo-behawioralnej-praca indywidualna z dzieckiem,

3. prowadzenie zajęć o charakterze relaksacyjnym, wyciszającym oraz zajęć ruchowych,

4. prowadzenie treningów socjoterapeutycznych,

5. poradnictwo psychologiczne,

6. współpraca z rodzicami, nauczycielami,

4. Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

2.życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

4.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

5.dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „ Psycholog ” w terminie do dnia 18.08.2017 r. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”.

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza