Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

zleci świadczenie usługi z zakresu

terapii behawioralnej

na umowę zlecenie

w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE

w SŁUPSKU, UL. SŁONECZNA 15D


 

1.Ogólny zakres obowiązków:

do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dla dziecka autystycznego wymiarze 6 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania dziecka (na terenie miasta Słupska), w okresie
od 26 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z możliwością przedłużenia.

 

2.Poziom wykształcenia:

Wyższe psychologiczne lub pedagogiczne

3.Uprawnienia:

1) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z terapii poznawczo-behawioralnej zgodnych z określonymi ustawą wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2) Certyfikat z tytułem zawodowego terapeuty behawioralnego potwierdzony przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

3) Specjalista w zakresie terapii behawioralnej o wiedzy i umiejętnościach pozwalających świadczyć określone specjalistyczne usługi, posiadający minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wymienionych w § 3 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dnia 22 września 2005r (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) tj. szpital psychiatryczny, jednostka organizacyjna pomocy społecznej, placówka terapii lub placówka oświatowa, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodek terapeutyczno-edukacyjnyo-wychowawczy, zakład rehabilitacji lub inna jednostka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

lub

osoba , która zdobywa lub podnosi wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 w/w

Rozporządzenia i posiada co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa powyżej i ma zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

4) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

5) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

8) określenie ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych,

9) oświadczenie kandydata, iż nie był karany za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Zespole ds. pracowniczych (pok. Nr 206) w siedzibie MOPR lub pocztą na adres MOPR, 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 15d z dopiskiem: „zatrudnienie na stanowisko: terapeuty behawioralnego” w terminie do dnia 19.06.2017 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru”


 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza