Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
zatrudni
na 1 wolne stanowisko pracy :
Pielęgniarki
w wymiarze etatu: pełnym
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK
 dotyczy zatrudnienia: na czas określony
 
 
1.Wymagania niezbędne:
 
1.obywatelstwo polskie,
2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.wykształcenie  średnie medyczne,dyplom pielęgniarki
4.kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1.mile widziane doświadczenie zawodowe,
2.bardzo dobra organizacja pracy własnej,
3.komunikatywność,
4.odporność na stres,
5.samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
6.prawo jazdy kat. B
7.mile widziana znajomość j. niemieckiego
 
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
 
1.współpraca z lekarzem POZ,lekarzem rodzinnym,położną środowiskową,pracownikiem  socjalnym,
2.planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
3.realizacja zaleceń lekarskich,
4.przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
5.wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania pacjenta
 
4.Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2.życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
4.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
5.dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
6.kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem:
„ Pielęgniarka ” w terminie do dnia 15.03.2017r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”.
 
 

 

 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza