Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
zatrudni
na 1 wolne stanowisko pracy :
Psychologa
w wymiarze etatu: pełnym
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK
zatrudnienie dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 
 
1. Wymagania niezbędne:
 
1.obywatelstwo polskie,
2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.wykształcenie wyższe na kierunku  psychologia, 
4.kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
1.mile widziane doświadczenie zawodowe,
2.bardzo dobra organizacja pracy własnej,
3.komunikatywność,
4.odporność na stres,
5.samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
6.wiedza z zakresu prawa rodzinnego , ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 
1.prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym,       dzieciom
2.pomoc w tworzeniu okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy  zastępczej
3.dokumentowanie prowadzonych działań związanych z pieczą zastępczą oraz   przygotowywanie danych docelów sprawozdawczych
 
4. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z sądami,Centrum Wolontariatu,Kościołami, instytucjami oświatowymi
 
5. Wymagane dokumenty:
 
1.list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2.życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
4.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
5.dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
 
6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „ Psycholog ” w terminie do dnia 03.03.2017r. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”.
 
 
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza