Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

OGŁASZA NABÓR NA

wolne stanowisko kierownicze urzędnicze :

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

w wymiarze etatu: 1/3

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU

SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) kandydat nie może być karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe,

5) posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub co najmniej przez 3 lata prowadzenie działalnościgospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
6) posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
• jeden z certyfikatów:Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified InformationSystems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Exa miner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
• złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
• uprawnienia biegłego rewidenta, lub
• dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
 

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych
2) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
3) znajomość standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, standardów audytu wewnętrznego, przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

4) doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku audytora wewnętrznego.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego w ośrodku oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu,
2) Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku.
3) Przeprowadzanie analizy ryzyka, obejmującej obszary działalności jednostki

4) Wykonywanie czynności doradczych,
5) Ocena i badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

6) Przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień,
7) Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,

8) Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w badanych obszarach oraz proponowanie jej usprawnień.

9) Ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

10) Badanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostką.

V. Warunki pracy na stanowisku pracy:

Praca biurowa w wymiarze 1/3 etatu. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku MOPR w Słupsku ul. Słoneczna 15D. Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku brak wind. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.


VI. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień, o których mowa w punkcie I. 6)
e) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie obywatelstwa, o których mowa w punkcie I. 1) lub kserokopia dowodu osobistego w przypadku obywatelstwa polskiego,
f) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata, iż nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie MOPR (pokój nr 206) lub pocztą na adres MOPR, 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 15d z dopiskiem: „nabór na audytora wewnętrznego” w terminie do dnia 10.02.2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do MOPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mopr.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR .
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 9,49 %.

 

 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza