Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Wyszukaj na stronie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
zatrudni
na 1 wolne stanowisko pracy :
Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w wymiarze etatu: pełnym
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D, 76-200 SŁUPSK
zatrudnienie dotyczy zatrudnienia: na czas zastępstwa
 
1.Wymagania niezbędne:
 
1.obywatelstwo polskie,
2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
4.kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 
2.Wymagania dodatkowe:
 
1.mile widziane doświadczenie zawodowe,
2.bardzo dobra organizacja pracy własnej,
3.komunikatywność
4.odporność na stres
5.samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
 
3.Wymagane dokumenty:
 
1.list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2.życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
4.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,
5.dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
6.kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem:
„ Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ” w terminie do dnia 25.01 2017r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”.
 
 
 
 
 

http://bip.gov.pl

logo bip 


Strona domowa MOPR Słupsk


 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Słupsku

ul. Słoneczna 15D

76-200 Słupsk 


tel. 59 842 81 26

fax. 59 842 81 24

mopr@sl.home.pl

www.mopr.slupsk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza