Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

2019 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 19 w sprawie w sprawie powołania Komisji mającej na celu ocenę ofert w ramach naboru Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-00119 ogłoszonego w dniu 21 marca 2019 roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno - Zawodowa. 2019-09-09 14:29:42
Zarządzenie nr 18 w sprawie udzielania pełnomocnictw do potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 2019-09-09 14:15:47
Zarządzenie nr 17 w sprawie zmiany zarządzenia 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Projektu oraz ustalenia składu Zespołu Projektowego do realizacji zadań w projekcie ?Usługi Społeczne ? innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska?. 2019-09-09 13:51:36
Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania Dostawa urządzeń i sprzętu AGD oraz RTV na potrzeby MOPR w Słupsku. 2019-09-09 13:50:34
Zarządzenie nr 15 w sprawie odwołania i wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 2019-09-09 13:50:01
Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacy 2019-09-09 13:49:17
Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń w MOPR w Słupsku. 2019-09-09 13:48:43
Zarządzenie nr 12 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu ?Aktywny Samorząd?. 2019-09-09 13:47:47
Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków przez MOPR w Słupsku w ramach programu ?Aktywny Samorząd? w 2019 roku. 2019-09-09 13:47:11
Zarządzenie nr 10 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w MOPR w Słupsku. 2019-09-09 13:45:59
Zarządzenie nr 9 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2019-09-09 13:45:26
Zarządzenie nr 8 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów pobytu w mieszkaniach chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 2019-09-09 13:44:55
Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-09-09 13:43:58
Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w MOPR w Słupsku 2019-09-09 13:42:25
Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-09-09 13:41:03
Zarządzenie nr 4 w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 14 z 2017 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 5 grudnia 2017 roku 2019-09-09 13:39:56
Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2019-09-09 13:38:02
Zarządzenie nr 2 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników MOPR w Słupsku 2019-09-09 13:37:08
Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania pomocy rzeczowej w MOPR w Słupsku 2019-09-09 13:35:49